T A R İ H Ç E

Kooperatifimiz yazlık ev yapmak amacıyla 23.02.1977 tarihinde kuruldu. Bu amaçla Antalya İli, Demre (Kale) İlçesinde deniz kenarında yarımada konumunda 27 hektar arazi satın alındı.

Yapılanma aşamasına gelindiğinde arazimizin orman sınırları içinde olduğu gerekçesiyle Orman Bakanlığı tapu iptal davası açtı. Bu dava kooperatifimizce kazanılarak tapu iptal işlemi
kaldırıldı.

Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca arazimizin Arkeolojik ve Doğal SİT alanı içinde olduğu gerekçesiyle yapılanma işlemine müsaade edilmemesi kararı alındı. Bu kararın iptali için açılan davalar kooperatifimiz aleyhine sonuçlandı ve arazimiz 1. derecede Doğal ve Arkeolojik SİT konumunda olduğuna karar verilecek kesin inşaat yasağı getirildi.

Bunun üzerine Maliye Bakanlığına müracaat edilerek kesin inşaat yasağı getirilen SİT konumlu arazilerin değerini gösterir sertifika verilmesi talep edildi.

Alınan sertifikalar değerlendirilerek ortaklarımızın istek ve onayı alınarak Ankara Gölbaşı İlçesi Karagedik Beldesinde BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ (uydu kent) kapsamı alanında 365.000 m2 arazi alındı. Tapusu 17.06.2005 tarihinde kooperatifimiz adına tescil edildi.

Bu projede Ankara’nın ilk golf sahaları, golf villaları, konut alanları, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, Üniversitenin AR-GE ve fakülteleri, teknopark ve turizm alanları bulunacak ve    97 000 nüfuslu bir UYDU KENT kurulacaktır.


Bu amaçla yapılan 1 / 25000 lik 1 / 5000 lik ve  1 / 1000 lik planlar Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 16.02.2007 tarihinde tasdik edildi. Ancak bu işleme karşı dava açıldı. Ankara 16. İdare Mahkemesince bu planlar 01.07.2008 tarihinde iptal edildi. Mahkemenin iptal gerekçelerindeki hususlar giderilerek Bilkent Üniversitesince 1 / 25000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı değişikliği 1 / 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırılarak 29 09 2008 tarihinde yeniden Büyükşehir Belediyesine sunuldu.


Bu planlar Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 29.11.2008 tarihinde onaylandı ve askıya çıkarıldı. 29 Aralık 2008 tarihinde askıdan indirildi. Bu yeni planlara da, yapılan itirazlar Belediye Meclisince reddedildi. Bundan sonraki aşamada parselasyon planı yapılacaktır.


Bu işlemlerin takip edilmesinde her aşamada Bilkent Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak kooperatifimizin hakkını korumada büyük çaba ve gayret sarf edilmiştir.